Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Strona główna
Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany”

Projekt "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych  rejonu śląsko-krakowskiego  BioGalmany" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2021-12-31

 

Cele projektu: projekt ma na celu odtworzenie, wzmocnienie i utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych dla zachowania bioróżnorodności muraw galmanowych (6130 - Violetea calaminariae) na utworzonych w regionie śląsko-krakowskim obszarach Natura 2000 oraz w miejscach występowania cennych fragmentów muraw galmanowych - dotąd nie objętych żadną formą ochrony. Ponadto, w ramach projektu zostanie podjęta próba wprowadzenia sasanki otwartej Pulsatilla patens na historyczne stanowisko w Jaworznie.

 

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu planowana jest ochrona, odtworzenie i utrzymanie ok. 20 ha muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego oraz gatunków roślin i zwierząt z nimi związanych, a także utworzenie i utrzymanie stanowiska sasanki otwartej Pulsatilla patens na wybranym obszarze w Jaworznie.

 

Realizacja projektu:  Beneficjent - Uniwersytet Śląski w Katowicach,  Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych - Gmina Tarnowskie Góry oraz Gmina Miasta Jaworzno.

 

Wartość projektu: 2 714 416,72 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 2 285 977,86 zł.