Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Konferencja

O konferencji

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych" realizowana jest w ramach projektu finansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.

 

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, w dniu 23 listopada 2021 r., , w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 9 (AULA na 1 piętrze).

 

Celem konferencji „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych” jest przedstawienie najnowszych wyników prac badawczych i wdrożeniowych, będących efektem realizowanego projektu, m.in. na obszarze miast Jaworzno i Tarnowskie Góry. Zostaną przedstawione wyniki dotyczące odtwarzania, wzmacniania i utrzymania odpowiednich warunków siedliskowych dla zachowania bioróżnorodności muraw galmanowych (Siedlisko nr 6130 - Violetea calaminariae) na utworzonych w regionie śląsko-krakowskim obszarach Natura 2000 oraz w miejscach występowania cennych fragmentów muraw galmanowych - dotąd nie objętych żadną formą ochrony. Ponadto, zostaną omówione możliwości wykorzystania technik in-vitro w zakresie namnażania rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, na przykładzie sasanki otwartej Pulsatilla patens, wprowadzonej na jej historyczne stanowisko w Jaworznie.

 

Celem nadrzędnym konferencji jest wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin nauk przyrodniczych oraz jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami odpowiedzialnymi za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody.

 

W czasie Konferencji przewidziane są 3 sesje referatowe oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Fotograficznego "Kolorowe murawy galmanowe - siedlisko pełne życia".

Głównym organizatorem konferencji jest Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w roli współorganizatorów występuje: Urząd Miasta Jaworzna oraz Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.