Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Zadania

Do najważniejszych zadań realizowanych w ramach Projektu należy zaliczyć:

  1. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, uwzględniającej takie grupy organizmów jak: rośliny naczyniowe, brioflora, lichenobiota, wybrane grupy zwierząt, w tym: mrówki, pająki i zapylacze,
  1. Wykonanie zabiegów ochronny czynnej, zgodnych z tworzonymi obecnie planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Bolesławiu oraz wykonanie zabiegów aktywnej ochrony na pozostałych obszarach. Zabiegi te będą polegały na: wycince drzew i krzewów, usuwaniu inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin, usuwaniu nadmiaru materii organicznej (igliwia, wojłoku liści) z podłoża, likwidacji śmietnisk, odsłanianiu podłoża oraz koszeniu,
  1. Wzmacnianie bioróżnorodności muraw galmanowych, poprzez selektywne wysiewanie nasion i wysadzanie sadzonek (trudno kiełkujących) pożądanych gatunków murawowych, pozyskanych z zasobów lokalnych; bądź poprzez naniesienie materiału nasiennego (w postaci siana) ze skoszonego wcześniej, reprezentatywnego fragmentu murawy,
  2. Próbę wprowadzenia sasanki otwartej (Pulsatilla patens) na obszary galmanowe w Jaworznie,
  3. Monitoring przyrodniczy GIOŚ oraz monitoring skuteczności stosowanych zabiegów ochronnych dla muraw galmanowych, jak również uzupełnienie działań monitoringowych o szczegółowe inwentaryzacje przy zastosowaniu regularnej siatki powierzchni badawczych,
  4. Wykonanie zabezpieczeń wybranych obiektów przed niszczącym działaniem pojazdów mechanicznych (Tarnowskie Góry),
  5. Stworzenie infrastruktury turystycznej m.in. pokazowej murawy galmanowej, utworzenie ścieżek edukacyjnych, wykonanie tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci; infrastruktura przyczyni się do skutecznego połączenia funkcji ochronnych obszarów z udostępnianiem edukacyjno-turystycznym oraz do kanalizowania ruchu turystycznego,
  6. Akcje promocyjno-informacyjne: spotkania, szkolenia, konferencje, wydanie materiałów informacyjnych.