Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Zagrożenia

ZAGROŻENIA

 

Murawy galmanowe podlegają również podobnym zagrożeniom, jak typowe murawy kserotermiczne. Do najistotniejszych czynników zagrożenia należy zaliczyć sukcesję naturalną, zarastanie gatunkami krzewiastymi i drzewiastymi - w tym sosną zwyczajną (Pinus sylvestis), a także coraz większy udział gatunków inwazyjnych pojawiających się na siedliskach galmanowych, m.in. dąb czerwony (Quercus rubra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica) czy nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) i ekspansywnych takich jak: turzyca owłosiona (Carex hirta), trzęślica modra (Molinia caerulea), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos). Dość istotna jest również eutrofizacja siedliska i nieukierunkowany ruch turystyczny (w tym uprawiany na „dziko” sport motocrossowy i quady).

 

W przypadku nie podjęcia żadnych działań ochronnych na murawach galmanowych, kilkuletni proces zarastania siedliska i działania innych czynników zagrażających, doprowadzi do całkowitej utraty wartości przyrodniczych, a co za tym idzie, do zaniku siedliska wraz z cennymi gatunkami roślin i zwierząt.