Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Konferencja - Patronaty

Konferencja została objęta

PATRONATEM HONOROWYM:

JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka

Prezydenta Miasta Jaworzna

Pawła Silberta

 

 

Burmistrza Tarnowskich Gór

Arkadiusza Czecha

 

 

 

 

Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych

prof. dr. hab. Leszka Marynowskiego

 

 

Dyrektora Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

dr. hab. Danuty Wojcieszyńskiej, prof. UŚ

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

Gazeta Uniwersytecka UŚ

 

 

JaworznoPL

 

Tygodnik Gwarek